TID ALOYAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000342000
Numer REGON: 220907994
Numer NIP: 5862246457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355310/21/804]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTID ALOYAN SPÓŁKA JAWNA2020-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2009-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica STAROWIEJSKA nr domu 29-35 kod pocztowy 81-363 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2009-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 PAŹDZIERNIKA 2009 R., 20 PAŹDZIERNIKA 2009 R. ZMIANA PAR. 4 UMOWY.2009-11-20 do dziś
205.11.2009 R. -ZMIANA PAR. 10 UST. 1 I DODANIE PAR. 10 UST. 3, 07.12.2009 R. -ZMIANA PAR. 5.2010-03-30 do dziś
3ZMIANA DNIA 19.06.2012 R., PARAGRAF 2, PARAGRAF 5, PARAGRAF 62012-07-03 do dziś
420.07.2020R., UCHWAŁA NR 1/2020, ZMIENIONO § 11, § 122020-09-02 do dziś
5DNIA 09.11.2020 W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. PLAC KASZUBSKI 8/209, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, REP. A NR 3885 NA 2020, ZMIANIE ULEGŁ PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, PAR. 5 PKT 1 (PPKT A I PPKT B), PAR. 4 PRZEZ DODANIE PKT 10.2020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOYAN2020-11-19 do dziś
2. ImionaTEIMURAZ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOYAN2020-11-19 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY JEDNOOSBOWO.2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOYAN2020-11-19 do dziś
2. ImionaTEIMURAZ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOYAN2020-11-19 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-20 do dziś
256 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-11-20 do dziś
356 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-11-20 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-11-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-20 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-20 do dziś
792 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-11-20 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-20 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów