FINANCE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000341769
Numer REGON: 241393889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-19
Sygnatura akt[RDF/286996/21/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINANCE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2009-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica CHRZANOWSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 9 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2009-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 21623/2009 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2009 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JADWIGĄ MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU UL. CHRZANOWSKIEGO 5/42009-11-19 do dziś
221.06.2011 R., REPERTORIUM „A” NR 8407/2011, NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4. ZMIANA TREŚCI: PAR. 2, PAR. 4 -UMOWY SPÓŁKI.2011-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALCZOK2009-11-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2013-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREŃ HALCZOK2009-11-19 do dziś
2. ImionaNATASZA AGNIESZKA2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHALCZOK2009-11-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-19 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-19 do dziś
368 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-19 do dziś
470 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-11-19 do dziś
570 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-19 do dziś
674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-19 do dziś
777 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-11-19 do dziś
882 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-11-19 do dziś
982 20 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-11-19 do dziś
1082 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2011 okres 19.11.2009 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
2data złożenia 05.07.2012 okres 2011 R.2012-09-12 do dziś
3data złożenia 22.07.2013 okres 2012 R.2013-09-02 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-07-29 do dziś
5data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.11.2009 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
22011 R.2012-09-12 do dziś
32012 R.2013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.11.2009 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
22011 R.2012-09-12 do dziś
32012 R.2013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów