„ASTHIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000341581
Numer REGON: 100779782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-04-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/7523/17/869]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1007797822012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTHIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 69A kod pocztowy 01-335 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTHIK.OFFICE@GMAIL.COM2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ KATARZYNA SOBAŃSKA-TIUTIUNIK, REPERTORIUM A NR 12618/2009 R2009-11-16 do dziś
219.10.2016 R., REP. A NR 11231/16, NOTARIUSZ IWONA SZABELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEPRACKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaIWONA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARUTYUNYAN2017-04-13 do dziś
2. ImionaTIGRAN2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2009-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARUTYUNYAN2017-04-13 do dziś
2. ImionaTIGRAN2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIEPRACKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaIWONA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-13 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-04-13 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 16.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
3data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów