BOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000341515
Numer REGON: 142107529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384246/22/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2009 R., REPERTORIUM A NR 9873/2009, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, UL. SIENNA 72/5, WARSZAWA2009-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2009-11-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2009-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH2009-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2009-11-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2009-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50,00 ZŁOTYCH2009-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2009-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2009-11-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2009-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDLEWSKI2009-11-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2009-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-11-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-10 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-11-10 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-10 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-10 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
2data złożenia 12.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-09-16 do dziś
3data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
4data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
5data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-29 do dziś
6data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2012018-06-21 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
10data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
11data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
21 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
21 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów