„APTEKA ŻMIGRODZKA” WOJCIECH BYCZKOWSKI, KRZYSZTOF NOWETA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000341407
Numer REGON: 930654115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489897/23/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930654115 NIP 91500042342009-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŻMIGRODZKA” WOJCIECH BYCZKOWSKI, KRZYSZTOF NOWETA -SPÓŁKA JAWNA2011-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina ŻMIGRÓD miejscowość ŻMIGRÓD2009-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻMIGRÓD ulica LIPOWA nrdomu 1A kod pocztowy 55-140 poczta ŻMIGRÓD kraj POLSKA 2009-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 CZERWCA 2009 R.2009-11-09 do dziś
230.06.2009 R. -ZMIENIONO: § 6; 15.02.2011 R. -ZMIENIONO: § 6; 17.05.2011 R. -ZMIENIONO: § 2, § 6, § 8, § 9, § 10; SKREŚLONO: § 11, § 20.2011-06-06 do dziś
3ANEKS Z DNIA 07.01.2015R. - ZMIANA §6 PKT 2 I 3, §10 ANEKS Z DNIA 08.01.2015R. - ZMIANA §6 PKT 2 I 3, §102015-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-11-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16 CZERWCA 2009 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „APTEKA ŻMIGRODZKA” SPÓŁKA CYWILNA MARIA GIERUSZCZAK, MACIEJ GIERUSZCZAK PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY: -MARIA GIERUSZCZAK -NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1573 -BURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD, -MACIEJ GIERUSZCZAK -NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1574 BURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD.2009-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWETA2011-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZDZISŁAW2011-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKA2015-02-09 do dziś
2. ImionaJOANNA WIESŁAWA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2011-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKA2015-02-09 do dziś
2. ImionaJOANNA WIESŁAWA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWETA2011-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZDZISŁAW2011-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW IARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA WWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-09 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-09 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-09 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów