BMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000341337
Numer REGON: 142098032
Numer NIP: 7010207723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10318/22/847]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 82B kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 R., REPERTORIUM A NR 7790/2009, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 M.6, 00-759 WARSZAWA2009-11-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 9143/2009, ASESOR NOTARIALNY MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 M 6, 00-759 WARSZAWA ZMIENIONO: § 1, § 2, § 7, § 8, § 9, § 11 UST. 2, § 22, § 25 PRZYJĘTO TEKST JENOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-02-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 2011 R., REPERTORIUM A NR 239/11, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 LOK.6, 00-759 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §8, §92011-02-23 do dziś
424.07.2015, REP.A NR 4264/2015, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE W LOKALU NR 6 PRZY UL.LĄDOWEJ 1/3, ZMIENIONE PARAGRAFY 8, 18, 192015-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEORGE2010-02-25 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ MAREK2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.404.900,00 ZŁ2015-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKI2015-10-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 595.000,00 ZŁ2015-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12900000,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-25 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-02-25 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-25 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-02-25 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-02-25 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-02-25 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-25 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-25 do dziś
947 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-25 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
2data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
4data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów