GRYTA PANAS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000341294
Numer REGON: 142053041
Numer NIP: 5252467757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/452978/22/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYTA PANAS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 71 nr lokalu 132 kod pocztowy 00-090 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2009 R. REPERTORIUM A NR 4389/2009, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2009-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYTA2009-11-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2009-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH2009-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAS2009-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH2009-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYTA2009-11-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2009-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAS2009-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-11-17 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-11-17 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-11-17 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-11-17 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-11-17 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-11-17 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-11-17 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-17 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-17 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-17 do dziś
1168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-11-17 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-11-17 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-17 do dziś
1474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-17 do dziś
1574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-11-17 do dziś
1681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-11-17 do dziś
1781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-11-17 do dziś
1881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-11-17 do dziś
1981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-11-17 do dziś
2081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-11-17 do dziś
2182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-11-17 do dziś
2282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-11-17 do dziś
2371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-17 do dziś
2482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-17 do dziś
2582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-17 do dziś
2641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-17 do dziś
2741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-17 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-11-17 do dziś
2943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-11-17 do dziś
3043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-11-17 do dziś
3143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2011 okres 17.11.2009-31.12.20102011-05-30 do dziś
2data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
3data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
7data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
12data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.11.2009-31.12.20102011-05-30 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów