ENC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000341238
Numer REGON: 301258369
Numer NIP: 6222724262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14346/18/309]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2009-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. SPOKOJNA nr domu 5 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2009 R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP., REP. A NR 6743/2009 AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.11.2009 R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP., REP. A NR 7648/2009 -ZMIENIONO § 21 UMOWY2009-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2018-07-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2009-11-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ BERNARD2009-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-11-12 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-11-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-11-12 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-11-12 do dziś
527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-11-12 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-11-12 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-11-12 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-11-12 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-11-12 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2010 okres 12.11.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
2data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-26 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
7data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
8data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.11.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-26 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.11.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-26 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów