BUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000341194
Numer REGON: 100777033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29844/19/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość M. ŁÓDŹ2009-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość M. ŁÓDŹ ulica BARTOKA nr domu 24 nr lokalu U8 kod pocztowy 92-547 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.10.2009 R. NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 13338/20092009-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2009-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2009-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2009-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCHIM2009-11-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-05 do dziś
21. NazwiskoLEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-05 do dziś
31. NazwiskoLEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-05 do dziś
41. NazwiskoPIĘTA LEŚNIAK2009-11-05 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-05 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-11-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-05 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-05 do dziś
541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-05 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-11-05 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-11-05 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-11-05 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-11-05 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 01.12.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
2data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
6data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów