„A.K.S. COATING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000341142
Numer REGON: 320750472
Numer NIP: 8551571820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-08-30
Sygnatura akt[RDF/559844/23/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.K.S. COATING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2009-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica FIŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2009-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2009 R., REP. A NR 3532/2009, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA PUSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2009-11-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2022 R., REP. A NR 623/2022, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. ZMIENIONO §16.2022-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A.K.S. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3200019022009-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000229877 2009-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, ZARÓWNO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JAK I NIEMAJĄTKOWYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2023-03-22 do dziś
2. ImionaSIMON JESPER2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2009-11-09 do dziś
2. ImionaBJARNE ALVA2009-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 22 PAŹDZIERNIKA 2009 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-29 do dziś
2data złożenia 04.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
3data złożenia 18.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-12 do dziś
4data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
7data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
8data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
11data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
12data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
13data złożenia 30.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122 PAŹDZIERNIKA 2009 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-29 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122 PAŹDZIERNIKA 2009 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-29 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów