APTEKA „ŚW. PIOTRA I PAWŁA” JAN SZAGA, DOROTA ZACZYK, ALEKSANDRA SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000340964
Numer REGON: 891365496
Numer NIP: 8831700052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8663/21/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ŚW. PIOTRA I PAWŁA” JAN SZAGA, DOROTA ZACZYK, ALEKSANDRA SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2009-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina DUSZNIKI-ZDRÓJ miejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ2009-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ ulica KŁODZKA nr domu 9 kod pocztowy 57-340 poczta DUSZNIKI-ZDRÓJ kraj POLSKA 2009-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 19.10.2009 R.2009-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-11-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW: ZACZYK DOROTĘ POD NR EWID. 7716/01, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA, JANA SZAGĘ POD NR EWID. 1178/01, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ, SZCZEPANIAK ALEKSANDRĘ POD NR EWID. 1198/01, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ, POD NAZWĄ: APTEKA „ŚW. PIOTRA I PAWŁA” S.C. JAN SZAGA DOROTA ZACZYK ALEKSANDRA SZCZEPANIAK W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.10.2009 R.2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAGA2009-11-03 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACZYK2009-11-03 do dziś
2. ImionaDOROTA2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2009-11-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAGA2009-11-03 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACZYK2009-11-03 do dziś
2. ImionaDOROTA2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2009-11-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-11-03 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-03 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-03 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów