AQUACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000340879
Numer REGON: 021103100
Numer NIP: 8992708610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/545693/23/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021103100 NIP 89927086102011-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BABIOGÓRSKA nr domu 5 kod pocztowy 54-006 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2009 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, REPERTORIUM A NR 8759/2009.2009-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRA2021-12-08 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały860 (OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 86.000,00 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego86000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU NATOMIAST ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRA2015-04-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-11-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-03 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-03 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-03 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-03 do dziś
643 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-03 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-01-26 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-26 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-21 do dziś
4data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-21 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
10data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
11data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-21 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-21 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów