BUDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000340680
Numer REGON: 141947428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-10-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33168/16/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141947428 NIP 53424343942016-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość ŻÓŁWIN2009-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻÓŁWIN ulica SOSNOWA nr domu 6 kod pocztowy 05-807 poczta PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA 2009-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.2009 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU, UL. DĘBOWA 4, REP. A NR 5166/2009 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2009 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU, UL. DĘBOWA 4, REP. A NR 6940/2009 -ZMIANA PAR. 5 PKT 1-5 ORAZ DODANIE PAR. 5 PKT 6, 8, 92009-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2013-04-30 do dziś
2. ImionaJAN BOLESŁAW2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2013-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZBIŃSKI2016-01-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2016-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2009-11-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZBIŃSKI2009-11-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-19 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-11-19 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-11-19 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-19 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-19 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-11-19 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-19 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2013 okres 01.08.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-04-30 do dziś
2data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-30 do dziś
3data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
4data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
5data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
6data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-04-30 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-30 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów