„HEXELINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000340456
Numer REGON: 100772018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220697/20/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXELINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDRA PUSZKINA nr domu 62/64 kod pocztowy 92-516 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.09.2009 R, NOT. ANNA BALD, KN W ŁODZI, REP. A NR 19539/2009.2009-11-04 do dziś
225.04.2017 R. - NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1682/2017 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: - ZMIENIONO: § 2, § 6, § 9, , § 14, § 15 USTĘP 3, 5 I 6, § 18 I § 19; - WYKREŚLONO: § 16 I § 17; - NADANO NOWE BRZMIENIE: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 I § 24 - OTRZYMUJĄ ONE NOWE OZNACZENIA ODPOWIEDNIO: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 I § 22.2017-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2009-11-04 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2009-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2016-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2016-08-19 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2016-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-11-04 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-04 do dziś
313 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-11-04 do dziś
414 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2009-11-04 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-11-04 do dziś
614 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2009-11-04 do dziś
714 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2009-11-04 do dziś
847 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-21 do dziś
213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2014 okres OD 02.09.2009 DO 31.12.20102014-11-25 do dziś
2data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
3data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
4data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2009 DO 31.12.20102014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.09.2009 DO 31.12.20102014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów