„BOWLING CLUB” SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ JANIK, MAREK BAKALARZ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000340347
Numer REGON: 120695041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389454/22/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWLING CLUB” SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ JANIK, MAREK BAKALARZ2009-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE2009-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WADOWICE ulica LWOWSKA nr domu 14 kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2009-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.2009 R.2009-10-27 do dziś
214.08.2019R ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ § 22019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „BOWLING CLUB” SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ JANIK, MAREK BAKALARZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z 19.10.2009 R. MAREK BAKALARZ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA ZATORA POD NUMEREM 1399. MARIUSZ JANIK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA ZATORA POD NUMEREM 1000.2009-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOWLING CLUB” SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ JANIK, MAREK BAKALARZ2009-10-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-27 do dziś
5. Numer REGON1206950412009-10-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2009-10-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAKALARZ2009-10-27 do dziś
2. ImionaMAREK EUZEBIUSZ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2009-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2009-10-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAKALARZ2009-10-27 do dziś
2. ImionaMAREK EUZEBIUSZ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-27 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-10-27 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-27 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-10-27 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-27 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-27 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-02-20 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-02-20 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów