BUSINESS ONLINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000340328
Numer REGON: 340647155
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-04-17
Sygnatura akt[RDF/197316/20/824]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ONLINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGNO nr domu 2 nr lokalu 73 kod pocztowy 00-112 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUSINESS ONLINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY2017-08-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-08-10 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 3 kod pocztowy 85-045 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2017-08-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2009, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE -SPÓŁKA CYWILNA, 00-582 WARSZAWA, AL. SZUCHA 8, REPERTORIUM A NR 9767/2009.2009-10-26 do dziś
211-05-2017 R., REP. A NR 1024/2017, NOTARIUSZ - MATEUSZ ANTONI RAJCA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 28A LOK. 1, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI2017-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGIONALNA INICJATYWA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0617159122015-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000519592 2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILER2019-01-25 do dziś
2. ImionaNATALIA JOANNA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSZLEGIER2019-01-25 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB D) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUNDER2009-10-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSZLEGIER2009-10-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-26 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-26 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-10-26 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-10-26 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-10-26 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-08-10 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-08-10 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-08-10 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
2data złożenia 31.12.2012 okres 01.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-02 do dziś
3data złożenia 23.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
4data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
201.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
201.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów