„ARGIL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000340327
Numer REGON: 080379661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-10-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11162/9/934]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARGIL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2009-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość ŚWIEBODZIN2009-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZIN ulica ŚWIERCZEWSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA 2009-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2009 R. NOTARIUSZ HENRYK PIOTR WISZNIEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 2513/20092009-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁĘDZIEWSKI2009-10-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2009-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2009-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2009-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-10-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARGIL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000336654 2009-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARGIL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000336654 2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻOŁĘDZIEWSKI2009-10-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-10-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-26 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-26 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-26 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-26 do dziś
779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-26 do dziś
879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-26 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-10-26 do dziś
1079 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-26 do dziś
1179 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-10-26 do dziś
1255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-26 do dziś
1379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-26 do dziś
1420 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2009-10-26 do dziś
1520 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-10-26 do dziś
1620 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2009-10-26 do dziś
1720 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2009-10-26 do dziś
1846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-10-26 do dziś
1947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-26 do dziś
2047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-26 do dziś
2147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-26 do dziś
2247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-26 do dziś
2355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-10-26 do dziś
2447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-26 do dziś
2547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-26 do dziś
2649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-26 do dziś
2750 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2009-10-26 do dziś
2850 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2009-10-26 do dziś
2951 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2009-10-26 do dziś
3052 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2009-10-26 do dziś
3152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-10-26 do dziś
3252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-10-26 do dziś
3352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2009-10-26 do dziś
3455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-10-26 do dziś
3552 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2009-10-26 do dziś
3652 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2009-10-26 do dziś
3752 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-10-26 do dziś
3852 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2009-10-26 do dziś
3952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-10-26 do dziś
4052 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-26 do dziś
4152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-26 do dziś
4252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-26 do dziś
4385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-26 do dziś
4493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-10-26 do dziś
4556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-26 do dziś
4686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-10-26 do dziś
4756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-26 do dziś
4856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-10-26 do dziś
4956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-26 do dziś
5056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów