SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ELEKTRON”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000340285
Numer REGON: 000983540
Numer NIP: 8961003021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450038/22/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000983540 NIP 89610030212009-10-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ELEKTRON”2009-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze NSS 518 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2009-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 4-6 kod pocztowy 50-457 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-10-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMELEKTRON@GMAIL.PL2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.09.2009 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT W CAŁOŚCI I UCHWALONO NOWY STATUT2009-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2009-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDROZD2022-01-12 do dziś
2. ImionaJACEK JANUSZ2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-12 do dziś
21. NazwiskoKOBRYŃ2017-09-07 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-07 do dziś
31. NazwiskoRUGIEŁ2009-12-01 do dziś
2. ImionaJACEK JAROSŁAW2009-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-01 do dziś
41. NazwiskoWALENDZIAK2009-10-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKA2022-01-12 do dziś
2. ImionaFRYDERYK ANDRZEJ2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘCH2022-01-12 do dziś
2. ImionaZENON2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2022-01-12 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
2data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
3data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
4data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów