BUDOPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000340124
Numer REGON: 301252409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243088/20/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LESZKA nr domu 31F nr lokalu 23 kod pocztowy 61-062 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2009 R. ASESOR NOTARIALNY MAREK GLANOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, REP. A NR 10516/20092009-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2009-10-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WITOLD2009-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2009-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE SĄ OŚWIADCZENIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2009-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2009-10-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WITOLD2009-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-28 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-10-28 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-10-28 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-10-28 do dziś
571 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-28 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-28 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-28 do dziś
881 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2009-10-28 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-10-28 do dziś
1046 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2012 okres 07.10.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-07 do dziś
2data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
3data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
4data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
5data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
6data złożenia 29.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
7data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.10.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.10.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-01-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów