GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000340015
Numer REGON: 241359303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[RDF/362267/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2017-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA nr domu 5 nr lokalu 7 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2017-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2009 R. NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 8697/20092009-10-23 do dziś
219.03.2010 R. -REP. „A” 2213/2010, ASESOR NOTARIALNY PIOTR MARQUARDT ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY SAMORZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2009-10-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KONRAD2009-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2009-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIOR GRZESIK2009-10-23 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2009-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ2009-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2009-10-23 do dziś
2. ImionaADAM BOLESŁAW2009-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2009-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2017-06-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2015-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-14 do dziś
22. ImionaADAM BOLESŁAW2009-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKĘDZIOR GRZESIK2018-04-17 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-23 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-10-23 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-23 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-23 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-23 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-10-23 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-10-23 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-23 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2010 okres 12.10.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
2data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
3data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
4data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8data złożenia 22.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-22 do dziś
9data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
10data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-23 do dziś
11data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-24 do dziś
12data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.10.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.10.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów