APTEKA TĘCZOWA A.BENEDA I M.JAŻDŻEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000339857
Numer REGON: 220889173
Numer NIP: 6040122913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-03
Sygnatura akt[RDF/583258/24/914]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA TĘCZOWA A. BENEDA I M. JAŻDŻEWSKA SPÓŁKA JAWNA2009-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość BORKOWO2009-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BORKOWO ulica WSPÓŁCZESNA nr domu 1 nr lokalu E kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -ZMODYFIKOWANA ANEKSEM Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2009 R. W ZAKRESIE § 2 UST. 22009-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENEDA2009-10-20 do dziś
2. ImionaANNA2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŻDŻEWSKA2009-10-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENEDA2009-10-20 do dziś
2. ImionaANNA2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŻDŻEWSKA2009-10-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-10-20 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-20 do dziś
321 20 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-10-20 do dziś
446 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-10-20 do dziś
547 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-20 do dziś
647 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-20 do dziś
768 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-20 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-04-19 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów