FIRMA HANDLOWA DURYCH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000339828
Numer REGON: 350045684
Numer NIP: 6790103506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23444/22/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DURYCH SPÓŁKA JAWNA2009-10-20 do dziś
FIRMA HANDLOWA DURYCH SPÓŁKA JAWNA2021-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRASKA nr domu 52 kod pocztowy 30-322 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.07.2001 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 20.08.2009 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 24.09.2009 R. -ZMIANA § 7 PKT 10 I PRZYJETO TEKST JEDNOLITY UMOWY2009-10-20 do dziś
201.12.2009 R. -ZMIANA § 6, § 8 PKT 12010-01-14 do dziś
331.03.2012 R. - ZMIANA § 6, § 8 UST. 12021-02-09 do dziś
412.08.2022R., ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2022-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.08.2009 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/08/2009 O PRZEKSZTAŁCENIU FIRMY HANDLOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ ADAM DURYCH I MAŁGORZATA DURYCH W FIRMĘ HANDLOWĄ DURYCH SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26§ 4 K.H.S.2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA S.C. ADAM DURYCH, MAŁGORZATA DURYCH2009-10-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-20 do dziś
3. Numer w rejestrze71302, 713032009-10-20 do dziś
5. Numer REGON3500456842009-10-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2010-01-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2010-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2010-01-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2010-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE2021-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2010-01-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2010-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2010-01-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2010-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-10-20 do dziś
292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOSCI STANOWIĄCEJ MONOPOL PAŃSTWA2009-10-20 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-20 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-10-20 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-20 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-20 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-10-20 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-20 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-19 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów