„DOBREOFERTY.NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000339731
Numer REGON: 320740189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-04-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7534/18/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBREOFERTY.NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2009-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MOŁDAWSKA nr domu 20 kod pocztowy 70-839 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2009-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 R., REP. A NR 11309/2009 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2009 R., REP. A NR 11377/2009 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO § 3 UST. 1 PKT 42009-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2009-10-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ OSKAR2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2009-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ KAŻDY Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2009-10-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ OSKAR2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-20 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-20 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-20 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-20 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-20 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-20 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-20 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-20 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-20 do dziś
1073 1 REKLAMA2009-10-20 do dziś
1174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-20 do dziś
1246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-10-20 do dziś
1374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-20 do dziś
1477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-10-20 do dziś
1577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-20 do dziś
1677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-10-20 do dziś
1777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-10-20 do dziś
1882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-10-20 do dziś
1985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-20 do dziś
2094 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-10-20 do dziś
2195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-20 do dziś
2295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-10-20 do dziś
2347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-20 do dziś
2447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-20 do dziś
2558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-10-20 do dziś
2658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-20 do dziś
2758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-10-20 do dziś
2862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-10-20 do dziś
2962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2018 okres OD 20.10.2009 DO 31.12.20102018-04-27 do dziś
2data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-27 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
4data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
8data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2009 DO 31.12.20102018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.10.2009 DO 31.12.20102018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów