„BUDBAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000339651
Numer REGON: 301245970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2017-02-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/39242/16/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDBAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2009 R. NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH CENDROWSKI & JACEK KACZOROWSKI, UL. MŁYŃSKA 13/8 POZNAŃ, REP. A NR 21102/2009. 12.10.2009 R. NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 23296/2009 SPROSTOWAŁ UMOWĘ SPÓŁKI Z DNIA 15.09.2009 R. W § 17 UST. 12009-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDOSZ2009-10-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ HUBERT2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BERNARD2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYMOWICZ2009-10-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIŃSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW FELIKS2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYMOWICZ2009-10-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBANDOSZ2009-10-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PROKURY NIEZBĘDNE BĘDZIE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2009-10-22 do dziś
21. NazwiskoNOWACKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BERNARD2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PROKURY NIEZBĘDNE BĘDZIE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2009-10-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2009-10-22 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-10-22 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-10-22 do dziś
480 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-10-22 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-22 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-22 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-10-22 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-10-22 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-10-22 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-10-22 do dziś
1182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-22 do dziś
1285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-10-22 do dziś
1338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-10-22 do dziś
1485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-10-22 do dziś
1586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-10-22 do dziś
1690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-10-22 do dziś
1790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-10-22 do dziś
1893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-10-22 do dziś
1993 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-10-22 do dziś
2093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-10-22 do dziś
2193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-10-22 do dziś
2293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-22 do dziś
2395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-10-22 do dziś
2438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-10-22 do dziś
2595 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-10-22 do dziś
2695 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2009-10-22 do dziś
2796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-10-22 do dziś
2838 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-10-22 do dziś
2938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-10-22 do dziś
3041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-22 do dziś
3141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-22 do dziś
3242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-10-22 do dziś
3342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-10-22 do dziś
3442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-10-22 do dziś
3514 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2009-10-22 do dziś
3642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-10-22 do dziś
3742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-10-22 do dziś
3842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-10-22 do dziś
3942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-22 do dziś
4043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-10-22 do dziś
4143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-22 do dziś
4243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-22 do dziś
4343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-10-22 do dziś
4443 31 Z TYNKOWANIE2009-10-22 do dziś
4543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-22 do dziś
4614 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2009-10-22 do dziś
4743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-10-22 do dziś
4843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-10-22 do dziś
4943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-22 do dziś
5043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-10-22 do dziś
5143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-22 do dziś
5246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-10-22 do dziś
5346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-10-22 do dziś
5446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-10-22 do dziś
5546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-22 do dziś
5646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-10-22 do dziś
5724 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2009-10-22 do dziś
5846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-10-22 do dziś
5946 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-10-22 do dziś
6046 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-10-22 do dziś
6146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-10-22 do dziś
6246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-10-22 do dziś
6346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-10-22 do dziś
6446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-10-22 do dziś
6546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-10-22 do dziś
6646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-10-22 do dziś
6746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-10-22 do dziś
6832 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2009-10-22 do dziś
6947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-22 do dziś
7047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7747 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
7932 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2009-10-22 do dziś
8047 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8347 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8447 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
8955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-10-22 do dziś
9032 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-10-22 do dziś
9155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-22 do dziś
9255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-10-22 do dziś
9355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-10-22 do dziś
9456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-22 do dziś
9556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-22 do dziś
9656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-10-22 do dziś
9756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-22 do dziś
9856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-10-22 do dziś
9964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-10-22 do dziś
10064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-10-22 do dziś
10135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-10-22 do dziś
10268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-22 do dziś
10368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-22 do dziś
10468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-22 do dziś
10568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-22 do dziś
10669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-10-22 do dziś
10770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-22 do dziś
10871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-22 do dziś
10971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-10-22 do dziś
11074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-22 do dziś
11174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-22 do dziś
11237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-10-22 do dziś
11378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-10-22 do dziś
11478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-10-22 do dziś
11578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-10-22 do dziś
11679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-22 do dziś
11779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-22 do dziś
11879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-10-22 do dziś
11979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-22 do dziś
12079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-10-22 do dziś
12179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-22 do dziś
12280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów