„APTEKA WITAMINKA” OSMAŃSKA, BRISZKE-JAKUBOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000339639
Numer REGON: 519649204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-01
Sygnatura akt[RDF/583101/24/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 519649204 NIP 74416810042009-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA WITAMINKA” OSMAŃSKA, BRISZKE-JAKUBOWSKA SPÓŁKA JAWNA2009-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina KISIELICE miejscowość KISIELICE2009-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KISIELICE ulica SIENKIEWICZA nr domu 34 kod pocztowy 14-220 poczta KISIELICE kraj POLSKA 2009-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10.07.2009 R., UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.10.2009 R., ZMIENIONO: § 5, § 16, § 17, § 23 UST. 1 PKT 1, § 25, § 26, § 27 UMOWY SPÓŁKI. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.10.2009 R., ZMIENIONO: § 23 UST. 1 PKT 1, SKREŚLONO: § 17 I § 26, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW Z § 18 -§ 25 NA § 17 § 24, Z § 27 -§ 31 NA § 25 -§ 29 UMOWY SPÓŁKI. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21.10.2009 R., ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 10.07.2009 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA WITAMINKA” S.C. OSMAŃSKA MILENA, BRISZKE-JAKUBOWSKA DOROTA W SPÓŁKĘ JAWNĄ: „APTEKA WITAMINKA” OSMAŃSKA, BRISZKE-JAKUBOWSKA SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: MILENA OSMAŃSKA -WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA IŁAWY POD NR 7105/2004 DOROTA BRISZKE-JAKUBOWSKA -WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA IŁAWY POD NR 5646/20012009-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMAŃSKA2009-10-30 do dziś
2. ImionaMILENA2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRISZKE JAKUBOWSKA2009-10-30 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMAŃSKA2009-10-30 do dziś
2. ImionaMILENA2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRISZKE JAKUBOWSKA2009-10-30 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-30 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-30 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-10-30 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-10-30 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-20 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów