BUSINESS SENSE AGENCJA SEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000339578
Numer REGON: 140956840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-05-25
Sygnatura akt[RDF/202043/20/184]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SENSE AGENCJA SEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GÓRCZEWSKA nr domu 137 kod pocztowy 01-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.07.2009 R. REP. A NR 1413/2009 NOTARIUSZ W WARSZAWIE PIOTR MACIEJKO2009-10-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 3 LISTOPADA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 2253/2009, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. PUŁAWSKA 14; ZMIANA § 6; USTALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU SPÓŁKI.2009-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ, JEDNOCZEŚNIE PROWADZĄCYCH SPRAWY SPÓŁKI, W DNIU 06.07.2009 R. REP. A NR 1413/2009, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PIOTR MACIEJKO2009-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSINESS SENSE SPÓŁKA CYWILNA2009-10-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-21 do dziś
5. Numer REGON1409568402009-10-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEP2009-10-21 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2009-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-10-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25 000 ZŁ2009-10-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24 950 ZŁ2009-10-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2009-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24 950 ZŁ2009-10-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2009-10-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWICZ2009-10-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2009-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-10-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25 000 ZŁ2009-10-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24 950 ZŁ2009-10-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2009-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24 950 ZŁ2009-10-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2009-10-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA SEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000323929 2009-10-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ROBERT GRZEGORZ KURZEP WIESŁAW ANDRZEJ JAROSZEWICZ2009-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA SEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000323929 2009-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-10-21 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-21 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-21 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-10-21 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-21 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-10-21 do dziś
785 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-10-21 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-21 do dziś
947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-21 do dziś
1047 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-21 do dziś
1158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-10-21 do dziś
1258 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-10-21 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-21 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-21 do dziś
1570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-10-21 do dziś
1672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-21 do dziś
1781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 21.10.2009 DO 31.12.20092015-08-17 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-17 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-17 do dziś
6data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 21.10.2009 DO 31.12.20092015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-17 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów