„APTEKA W HETMANIE” GRAŻYNA LUBCZYK & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000339532
Numer REGON: 060117333
Numer NIP: 9222813903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/15861/23/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W HETMANIE” GRAŻYNA LUBCZYK & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2009-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2009-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica OBROŃCÓW POKOJU nr domu 15 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2009-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.08.2009 R. 8.10.2009 R. -ZMIENIONO § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2009-10-16 do dziś
205 PAŹDZIERNIKA 2010 R., ZMIENIONO PKT 2 WSTĘPU UMOWY, § 1 UST. 1 AD 2, § 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24.08.2009 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA W HETMANIE” S.C. GRAŻYNA LUBCZYK, ANNA LUBCZYK2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA W HETMANIE” S.C. GRAŻYNA LUBCZYK, ANNA LUBCZYK2009-10-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-16 do dziś
3. Numer w rejestrze15473, 845332009-10-16 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, PREZYDENT MIASTA LUBLIN2009-10-16 do dziś
5. Numer REGON0601173332009-10-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2009-10-16 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MAGDALENA2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZUK2010-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. DO USTANOWIENIA PROKURY WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE WYPOWIEDZIEĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZUK2010-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2009-10-16 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MAGDALENA2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-10-16 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-10-16 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-16 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-16 do dziś
1056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-10-16 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-16 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-16 do dziś
1347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-11-26 do dziś
1485 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2010-11-26 do dziś
1585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-11-26 do dziś
1685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-11-26 do dziś
1785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2010-11-26 do dziś
1885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-11-26 do dziś
1985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-26 do dziś
2085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-11-26 do dziś
2147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-11-26 do dziś
2285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-11-26 do dziś
2385 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2010-11-26 do dziś
2485 31 A GIMNAZJA2010-11-26 do dziś
2585 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2010-11-26 do dziś
2685 31 C LICEA PROFILOWANE2010-11-26 do dziś
2785 32 A TECHNIKA2010-11-26 do dziś
2885 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2010-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów