BUD-RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000339481
Numer REGON: 301243238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279962/21/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość PACZKOWO2009-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PACZKOWO ulica POZNAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 62-021 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2009-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2009 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI 86/6, REP. A NR 8092/2009.2009-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaADAM2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWROCKA2009-10-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWROCKA2009-10-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUDZYŃSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaADAM2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2009-10-22 do dziś
21. NazwiskoPELCZYŃSKA2018-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-10-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-22 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-22 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-10-22 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-22 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-10-22 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-10-22 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-22 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2011 okres 01.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-22 do dziś
2data złożenia 02.02.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-13 do dziś
3data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
4data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
6data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
7data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
8data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
9data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
10data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
11data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-13 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-13 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów