SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GĄGŁAWKI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000339360
Numer REGON: 510264490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/8113/22/201]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510264490 NIP 73910069202009-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GĄGŁAWKI2009-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1475 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2009-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość GĄGŁAWKI2009-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GĄGŁAWKI kod pocztowy 11-034 poczta STAWIGUDA kraj POLSKA 2009-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.05.1994 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 29.06.2009 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 05.10.2009 R. ZMIENIONO § 6 PKT E, § 19 PKT 42009-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK.2009-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓŹWIAK2022-07-18 do dziś
2. ImionaBEATA2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-18 do dziś
21. NazwiskoWIERCIŃSKI2022-02-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARTASIŃSKA2019-02-06 do dziś
2. ImionaJADWIGA2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAŁĘCZ2013-04-23 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYGIER2009-10-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2009-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2021-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE ORAZ ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2021-03-25 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2021-03-25 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
2data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-23 do dziś
3data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-23 do dziś
4data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-14 do dziś
5data złożenia 16.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
6data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
7data złożenia 19.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9data złożenia 21.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
10data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11data złożenia 24.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
13data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-23 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-23 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-23 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-23 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów