EMPRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000339110
Numer REGON: 141960914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-11-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/29207/9/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1419609142009-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRĘBACKA nr domu 3 kod pocztowy 00-074 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 SIERPNIA 2009 R., NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY TRĘBACKIEJ 4 LOKAL 120, REPERTORIUM A NR 746/20092009-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2009-11-12 do dziś
2. ImionaJACEK2009-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁOTYCH2009-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI DO 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW (§ 20 PKT 2 UMOWY)2009-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2009-11-12 do dziś
2. ImionaJACEK2009-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-12 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-11-12 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-12 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-11-12 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-12 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-12 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-11-12 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-12 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-11-12 do dziś
1085 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-11-12 do dziś
1185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-11-12 do dziś
1285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-11-12 do dziś
1385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-11-12 do dziś
1490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-11-12 do dziś
1596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-12 do dziś
1666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-11-12 do dziś
1758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-11-12 do dziś
1858 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-11-12 do dziś
1958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-11-12 do dziś
2058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-11-12 do dziś
2159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-12 do dziś
2259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-11-12 do dziś
2318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-11-12 do dziś
2463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-11-12 do dziś
2563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-12 do dziś
2663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-12 do dziś
2755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-12 do dziś
2855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-11-12 do dziś
2955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-12 do dziś
3018 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-11-12 do dziś
3118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-11-12 do dziś
3218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-11-12 do dziś
3318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-11-12 do dziś
3469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-11-12 do dziś
3582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-12 do dziś
3647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-11-12 do dziś
3768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-12 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-12 do dziś
3968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-12 do dziś
4070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-11-12 do dziś
4170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-12 do dziś
4273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-11-12 do dziś
4373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-11-12 do dziś
4473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów