ADMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000339086
Numer REGON: 121040218
Numer NIP: 5492382701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-06-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11384/15/569]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121040218 NIP 54923827012010-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 31 kod pocztowy 60-479 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2009 R. NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NUMER 5257/20092009-10-13 do dziś
215.12.2009 R., REP. A NR 7443/2009, ASESOR NOTARIALNY TOMASZ OBTUŁOWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZ ANNY ŁOMNICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 2 ORAZ § 3 PKT 12010-02-25 do dziś
325.03.2013 R., REP. A NR 3745/2013, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIANA 3 PKT 12013-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRÓW2013-04-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ROBERT2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRÓW2013-04-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ROBERT2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-10-13 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-10-13 do dziś
312 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-13 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-13 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-10-13 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-10-13 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-10-13 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-10-13 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-13 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-10-13 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-10-13 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-10-13 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-10-13 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-10-13 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-10-13 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2009-10-13 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-13 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-10-13 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-10-13 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-13 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-13 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-10-13 do dziś
2303 RYBACTWO2009-10-13 do dziś
2431 0 PRODUKCJA MEBLI2009-10-13 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-10-13 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-13 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-10-13 do dziś
2836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-10-13 do dziś
2937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-10-13 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-10-13 do dziś
3139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-10-13 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-13 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-10-13 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-10-13 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-10-13 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-10-13 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-13 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-13 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-10-13 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2009-10-13 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2009-10-13 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-10-13 do dziś
4353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-10-13 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2009-10-13 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-10-13 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-10-13 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-13 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-13 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-10-13 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2009-10-13 do dziś
5162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-13 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-13 do dziś
5368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-10-13 do dziś
5470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-10-13 do dziś
5571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-13 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2009-10-13 do dziś
5772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-13 do dziś
5873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-13 do dziś
5974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-13 do dziś
6075 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2009-10-13 do dziś
6177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-10-13 do dziś
6278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-10-13 do dziś
6379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-10-13 do dziś
6480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-10-13 do dziś
6581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-10-13 do dziś
6682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-13 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-10-13 do dziś
6885 EDUKACJA2009-10-13 do dziś
6986 OPIEKA ZDROWOTNA2009-10-13 do dziś
7090 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-10-13 do dziś
7191 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-10-13 do dziś
7292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-10-13 do dziś
7393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-13 do dziś
7494 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2009-10-13 do dziś
7595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-10-13 do dziś
7696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-10-13 do dziś
7797 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2009-10-13 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-10-13 do dziś
7998 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2009-10-13 do dziś
8010 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 13.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
4data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów