„DOBRO POWRACA -FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE”

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 13:41:39
Numer KRS: 0000338878
Numer REGON: 021085595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-10-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13263/9/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2009-10-08 do dziś
3. Nazwa„DOBRO POWRACA FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE”2009-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2009-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica HŁASKI nr domu 34 nr lokalu 12 kod pocztowy 54-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.07.2009 R.2009-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA2009-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2009-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI. 2.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA.2009-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELENT2009-10-08 do dziś
2. ImionaANNA2009-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁAN2009-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2009-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZYK2009-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSTELNIK PIOTROWSKA2009-10-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TEMAT NAJNOWSZYCH SPOSOBÓW LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO WŚRÓD CHORYCH. 2.GROMADZENIE FUNDUSZY NA LECZENIE, REHABILITACJĘ, OPIEKĘ ORAZ POMOC SPOŁECZNĄ DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE. 3.DORADZTWO, POMOC ORGANIZACYJNO -SOCJALNA DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ORAZ INNYCH PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI. 4.UPOWSZECHNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY O PROBLEMACH LUDZI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE. 5.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE POPRZEZ AKTYWNOŚĆ KULTURALNĄ, REKREACYJNĄ, SPORTOWĄ ORAZ TOWARZYSKĄ. 6.RZECZNICTWO INTERESÓW CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE PRZED ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ŻYCIA PUBLICZNEGO.2009-10-08 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Nieodpłatna działalność statutowa185 60 Z UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TEMAT NAJNOWSZYCH SPOSOBÓW LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO WŚRÓD CHORYCH2009-10-08 do dziś
294 99 Z GROMADZENIE FUNDUSZY NA LECZENIE, REHABILITACJĘ, OPIEKĘ ORAZ POMOC SPOŁECZNĄ DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE. DORADZTWO, POMOC ORGANIZACYJNO-SOCJALNA DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ORAZ INNYCH PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE POPRZEZ AKTYWNOŚĆ KULTURALNĄ, REKREAKCYJNĄ, SPORTOWĄ ORAZ TOWARZYSKĄ. RZECZNICTWO INTERESÓW CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE PRZED ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ŻYCIA PUBLICZNEGO. FINANSOWANIE TERAPII LEKAMI CHORYM, KTÓRZY MAJĄ WSKAZANIA MEDYCZNE DO PRZYJMOWANIA KONKRETNEGO LEKU. ORGANIZOWANIE KWEST I ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH NA CELE STATUTOWE FUNDACJI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI FUNDACJI. WYRAŻANIE OPINII W SPRAWACH PUBLICZNYCH ISTOTNYCH DLA CZŁONKÓW FUNDACJI ORAZ OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE. ORGANIZOWANIE POPARCIA INNYCH OSÓB I PODMIOTÓW DLA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI. ROZWIJANIE KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI.2009-10-08 do dziś
385 60 Z UPOWSZECHNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY O PROBLEMACH LUDZI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE.2009-10-08 do dziś
463 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ Z MATERIAŁAMI DOTYCZĄCYMI NAJNOWSZYCH METOD LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO2009-10-08 do dziś
558 19 Z OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH I ICH ROZPOWSZECHNIANIE W PLACÓWKACH ZWIĄZANYCH Z CHORYMI NA STWARDNIENIE ROZSIANE2009-10-08 do dziś
688 99 Z UŁATWIANIE CODZIENNEGO ŻYCIA OSOBOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ I ICH RODZINOM POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA: 1.PROWADZENIU AKCJI INFORMACYJNYCH O PRAWACH OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 2.ZAKUPU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO, REHABILITACYJNEGO, MEDYCZNEGO, SPORTOWEGO ORAZ PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.2009-10-08 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów