HIGH LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000338850
Numer REGON: 141984116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325499/21/768]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141984116 NIP 52135385072012-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KWIATOWA nr domu 12 nr lokalu 9 kod pocztowy 02-579 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 07.09.2009 -NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 3119/20092009-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGUMIŁ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOROWSKA2009-10-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGUMIŁ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOMOROWSKA2011-02-10 do dziś
2. ImionaKAROLINA2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-02-10 do dziś
21. NazwiskoKHRUNYK2019-04-15 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-10-22 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-07-20 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-25 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-03-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-25 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-03-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-03-25 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-25 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 07.09.2009 -31.12.20102011-07-18 do dziś
2data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
5data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
9data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10data złożenia 19.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
11data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.09.2009 -31.12.20102011-07-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.09.2009 -31.12.20102011-07-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów