„A. TETELA M. TETELA ERTEL” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000338415
Numer REGON: 810841310
Numer NIP: 8571031038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4695/24/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810841310 NIP 85710310382009-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. TETELA M. TETELA ERTEL” SPÓŁKA JAWNA2009-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina KAMIEŃ POMORSKI miejscowość KAMIEŃ POMORSKI2009-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIEŃ POMORSKI ulica MIESZKA I-GO nr domu 6a kod pocztowy 72-400 poczta KAMIEŃ POMORSKI kraj POLSKA 2009-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 1 LUTEGO 1996 R. WRAZ Z DWOMA ANEKSAMI, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 30 MARCA 2009 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI, UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30.03.2009 R.2009-09-30 do dziś
26 MARCA 2019 R. - §5 UST.22019-07-11 do dziś
31 STYCZNIA 2024 R. ZMIENIONO §5 UST. 22024-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK UCHWAŁY ADAMA TETELI PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ P.H.U. ADAM TETELA ORAZ MARIUSZA TETELI PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ P.H.U. MARIUSZ TETELA WSPÓLNIKÓW „ERTEL” SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W DNIU 30 MARCA 2009 R. MARIUSZ TETELA -PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ MARIUSZ TETELA -P.H.U. „ERTEL” (REGON 810841310), NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR EP AD 6412-3391/08 PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO. ADAM TETELA -PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ADAM TETELA -P.H.U. „ERTEL” (REGON 810841310), NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR EP AD 6412-3390/08 PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELA2009-09-30 do dziś
2. ImionaADAM2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELA2009-09-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BEZ OGRANICZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRAWO WSPÓLNIKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELA2009-09-30 do dziś
2. ImionaADAM2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELA2009-09-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-09-30 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-30 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-30 do dziś
447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-30 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-30 do dziś
647 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-30 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-30 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-09-30 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-09-30 do dziś
1047 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20172019-04-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 01.12.20192021-06-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów