„ARTOM RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000338366
Numer REGON: 142037639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32109/21/878]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142037639 NIP 52229315232009-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTOM RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FOSA nr domu 41A kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.2009 R -NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, W WARSZAWIE ZA REP. A NR 4745/20092009-09-30 do dziś
208.09.2015 R. - MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3186/2015 - ZMIENIONO § 7, § 16 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2016-01-05 do dziś
312.01.2021 R., REP. A NR 248/2021, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE JEJ TREŚCI W CAŁOŚCI TREŚCIĄ OKREŚLONĄ W AKCIE NOTARIALNYM, REP. A NR 248/20212021-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2009-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700,00 ZŁOTYCH2016-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKA2021-03-04 do dziś
2. ImionaBEATA IWONA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2021-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2021-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2021-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAREK WŁADYSŁAW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.600,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU -BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2009-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-09-30 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-05 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-05 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-01-05 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-05 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-01-05 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2011 okres 20102011-05-09 do dziś
2data złożenia 19.06.2012 okres 20112012-06-23 do dziś
3data złożenia 20.06.2013 okres 20122013-06-27 do dziś
4data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5data złożenia 15.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
6data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
8data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
9data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
10data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
11data złożenia 19.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-05-09 do dziś
220112012-06-23 do dziś
320122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-05-09 do dziś
220112012-06-23 do dziś
320122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów