BOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000338069
Numer REGON: 180415922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-09-05
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/12711/19/606]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1804159222009-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość MIŁOCIN2009-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŁOCIN nr domu 182 kod pocztowy 36-062 poczta ZACZERNIE kraj POLSKA 2009-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106 MARCA 2009 R. -NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI -KANCELARIA NOTARIALNA, UL. HETMAŃSKA 1, 35-045 RZESZÓW, REPERTORIUM A NR 812/20092009-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2009-09-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JÓZEF2009-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ2009-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZEK2009-09-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ IRENEUSZ2009-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2009-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE2009-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-09-25 do dziś
264 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-09-25 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-09-25 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-25 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-09-25 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-09-25 do dziś
772 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-09-25 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-09-25 do dziś
928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-25 do dziś
1038 PRZETWARZANIE ODPADÓW2009-09-25 do dziś
1143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-09-25 do dziś
1245 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-09-25 do dziś
1346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-09-25 do dziś
1446 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-09-25 do dziś
1547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-25 do dziś
1647 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2013 okres 20102013-04-25 do dziś
2data złożenia 09.03.2013 okres 20112013-04-25 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-10-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102013-04-25 do dziś
220112013-04-25 do dziś
320122013-10-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102013-04-25 do dziś
220112013-04-25 do dziś
320122013-10-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów