EXACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000337961
Numer REGON: 180484610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/9279/20/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. LUCJANA SIEMIEŃSKIEGO nr domu 20 nr lokalu 38 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA 17.06.2009 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1858/2009 W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ2009-10-09 do dziś
212.08.2011, REP. A NR 1859/2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. 3-GO MAJA 24. ZMIANA: § 10 UST. 2, § 12 UST. 6, § 13 UST. 2, § 13 UST. 4, § 6 UST. 1, § 6 UST. 3-6.2011-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHNO2009-10-09 do dziś
2. ImionaZIEMOWIT2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWORZYDŁO2009-10-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000,00 ZŁ2014-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 LUB 3 CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM JEŻELI NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ MOŻE RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ PREZES.2011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRZYŃSKA2010-12-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARTA2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWORZYDŁO2009-10-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-09 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-09 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-09 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-09 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-09 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-09 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-09 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-10-09 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-09 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
4data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
5data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
10data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów