ENERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000337837
Numer REGON: 220848323
Numer NIP: 8431590832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332372/21/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220848323 NIP 84315908322009-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZARNE miejscowość KIJNO 12009-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KIJNO 1 kod pocztowy 77-330 poczta CZARNE kraj POLSKA 2009-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2009 JANUSZ KOŁYSZKO, NOTARIUSZ KANCELARIA W CHOJNICACH, REPERTORIUM A NR 2847/20092009-09-24 do dziś
223.12.2009 REPERTORIUM A NUMER 10418/2009 KANCELARIA NOTARIALNA W CZŁUCHOWIE PRZY UL. ŚREDNIEJ NR 12 NOTARIUSZ WITOLD WALCZAK, ZMIENIA SIĘ PAR. 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI. 23.04.2010 REPERTORIUM A NR 2879/2010 W WYMIENIONEJ WYŻEJ KANCELARII ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W PAR. 6 PKT 1, DODANO W PAR. 6 PKT 4.2010-05-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.09.2010 R. REP. A NR 9181/2010 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MICHAŁA GRAJNERA W KATOWICACH ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-10-08 do dziś
425.09.2014R., NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 6/4, ZMIANA TREŚCI PAR.6 UST.12015-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ABAPOL” GOSPODARSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE BIŃCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7707534182009-09-24 do dziś
4. Numer KRS0000123796 2009-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000,00 ZŁ2016-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1800000,00 ZŁ2015-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11490000,00 ZŁ2010-05-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYNIEWICZ2016-01-19 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHRYNIEWICZ2011-03-31 do dziś
2. ImionaHENRYK2011-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-09-24 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-09-24 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-09-24 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-09-24 do dziś
501 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-09-24 do dziś
601 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2009-09-24 do dziś
720 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2009-09-24 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-09-24 do dziś
935 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-09-24 do dziś
1001 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2010 okres OD 21.08.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-17 do dziś
2data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
3data złożenia 06.06.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
4data złożenia 21.06.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
11data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
12data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-17 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
3OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
4OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.08.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-17 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
3OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
4OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-09-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST OBECNIE JAK RÓWNIEŻ BĘDZIE W DNIU POWZIĘCIA UCHWAŁA POŁĄCZENIOWYCH ORAZ W DNIU POŁĄCZENIA JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZOSTANIE PRZEPROWADZONE STOSOWANIE DO ART. 515 § 1 W ZWIĄZKU Z ART.516 § 6 K.S.H. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 03.07.2019R.2019-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów