INTELIGENTNE SYSTEMY EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000337627
Numer REGON: 142018116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297617/21/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENTNE SYSTEMY EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2009 R. -PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -8489/2009.2009-09-21 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 17.05.2013 R., REPERTORIUM A NR 4941/2013, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PAWEŁ CUPRIAK, MARCIN ŁASKI I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B, 00-131 WARSZAWA ZMIANIE ULEGŁ PAR. 25 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYREWICZ2009-09-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2009-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZYŃSKI2009-09-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JACEK2009-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ.2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENIG2019-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CHRISTIAN2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYREWICZ2009-09-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-09-21 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-21 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-21 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-09-21 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-09-21 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-21 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-21 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2011 okres 21.08.2009 -31.12.20102011-03-31 do dziś
2data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
3data złożenia 27.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-16 do dziś
4data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
6data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
11data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.08.2009 -31.12.20102011-03-31 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
32012 ROK2013-07-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.08.2009 -31.12.20102011-03-31 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
32012 ROK2013-07-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów