„DOLMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000337479
Numer REGON: 060525807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24931/20/573]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060525807 NIP 50500992332013-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WIENIAWSKA nr domu 8 nr lokalu 3A kod pocztowy 20-071 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 SIERPIEŃ 2009 R., NOTARIUSZ BOGDAN TYMECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁĘCZNEJ, REPERTORIUM A NR 4801/092009-09-18 do dziś
209.12.2020 R. NOTARIUSZ MACIEJ DORACZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁĘCZNEJ PRZY ULICY PLAC KOŚCIUSZKI 1/2, 21-010 ŁĘCZNA, REPERTORIUM A NR 6751/2020 - ZMIANA §3, W §6 UST.2 DODANO PKT 28-32, ZMIANA §12 UST.1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLECKI2009-09-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ2009-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLECKA2009-09-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ2009-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLECKI2009-09-18 do dziś
2. ImionaDOMINIK2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ2009-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI KIERUJE JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ, ZARZĄDZA JEJ MAJĄTKIEM, REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ, DOKONUJE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM KOMPETENCJAMI INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2009-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLECKI2009-09-18 do dziś
2. ImionaDOMINIK2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-09-18 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-18 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-18 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-09-18 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-09-18 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-18 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-09-18 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-09-18 do dziś
927 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-09-18 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 18.09.2009 -31.12.20102011-08-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres ZA 2012 ROK2013-10-25 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-14 do dziś
8data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-14 do dziś
9data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
10data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.09.2009 -31.12.20102011-08-17 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
3ZA 2012 ROK2013-10-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.09.2009 -31.12.20102011-08-17 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
3ZA 2012 ROK2013-10-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów