„BUDMARK” MARCHLIŃSCY & LUDWICKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000337094
Numer REGON: 280428784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-09-17
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/9500/9/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMARK” MARCHLIŃSCY & LUDWICKA SPÓŁKA JAWNA2009-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MIKOŁAJKI miejscowość MIKOŁAJKI2009-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁAJKI ulica 3 MAJA nr domu 17 kod pocztowy 11-730 poczta MIKOŁAJKI kraj POLSKA 2009-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 24.06.2009 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 04.09.2009 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWICKA2009-09-17 do dziś
2. ImionaANNA2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWICKA2009-09-17 do dziś
2. ImionaANNA2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-09-17 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
847 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-17 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-09-17 do dziś
1196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-17 do dziś
1243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-17 do dziś
1382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-17 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-17 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-17 do dziś
1646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-09-17 do dziś
1746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-17 do dziś
1846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-09-17 do dziś
1945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-17 do dziś
2045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-17 do dziś
2145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-09-17 do dziś
2246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów