DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000336991
Numer REGON: 121016697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/211240/20/634]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RĘKAWKA nr domu 47 nr lokalu 7 kod pocztowy 30-535 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2009 R. REP. A NR 3561/2009 SPORZĄDZONY W KANC.NOTARIALNEJ W KRAKOWIE UL. STOLARSKA 6, PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ ĆMIKIEWICZ-IGNASIK. 25 SIERPNIA 2009 R., NOTA.MARTA ĆMIKIEWICZ-IGNASIK, KANC.NOTARIALNA KRAKÓW, UL. STOLARSKA 6 REP. A NR 3695/2009 ZMIANA § 192009-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPŚ2009-09-16 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2009-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ2020-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWOEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WICEPREZESÓW ZARZĄDU, WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA, TJ.WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPŚ2009-09-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ IRENEUSZ2009-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-16 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-16 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-16 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-09-16 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-09-16 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-09-16 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-09-16 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2013 okres 20092013-03-14 do dziś
2data złożenia 21.02.2013 okres 20102013-03-14 do dziś
3data złożenia 21.02.2013 okres 20112013-03-14 do dziś
4data złożenia 03.11.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-16 do dziś
5data złożenia 03.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
6data złożenia 03.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-22 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
9data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092013-03-14 do dziś
220102013-03-14 do dziś
320112013-03-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092013-03-14 do dziś
220102013-03-14 do dziś
320112013-03-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów