APART LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000336935
Numer REGON: 142005941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1353/21/187]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPART LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BENEDYKTA HERTZA nr domu 8 kod pocztowy 04-603 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2009 R.; NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5908/2009.2009-09-14 do dziś
208.02.2017 R., REP. A NR 524/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 5, § 8 I § 14 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-10 do dziś
329.12.2020 R. REP. A NR /2020, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2021-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLOSHYN2020-01-17 do dziś
2. ImionaVALERIY2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAROV2021-01-21 do dziś
2. ImionaALEXEY2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2021-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLOSHYN2020-01-17 do dziś
2. ImionaVALERIY2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-01-21 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-01-21 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-01-21 do dziś
401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2021-01-21 do dziś
535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2021-01-21 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-21 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-21 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-01-21 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
2data złożenia 05.04.2011 okres ZA 2010 ROK2011-04-12 do dziś
3data złożenia 07.09.2012 okres 2011 ROK2012-11-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres ROK 20122013-08-08 do dziś
5data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
7data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
8data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
9data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-04-12 do dziś
32011 ROK2012-11-10 do dziś
4ROK 20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-04-12 do dziś
32011 ROK2012-11-10 do dziś
4ROK 20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów