HETMAN UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000336820
Numer REGON: 021067380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[RDF/325400/21/767]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETMAN UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ALEJA GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 92 nr lokalu 11 kod pocztowy 53-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2009 R. NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74; REP. A 1992/2009. 31.08.2009 R. -NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3; REP. A NR 4619/2009; ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETMAN2009-09-10 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2009-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21.565 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.078.250,00 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2018-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1135000,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11130000,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETMAN2009-09-10 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2009-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-09-10 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-09-10 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2011 okres 10.09.2009 -31.12.20102011-08-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
5data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
8data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.09.2009 -31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.09.2009 -31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów