T-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000336788
Numer REGON: 100745033
Numer NIP: 7262615060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-04-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3343/24/17]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100745033 NIP 72626150602013-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaT-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuT-PROJECT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SUCHYM LESIE2014-04-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2014-04-25 do dziś
3. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica OBORNICKA nr domu 117 nr lokalu 7 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
21. Firma oddziałuT-PROJECT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBIENIU2014-04-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina ŁĘCZYCA miejscowość ŁĘCZYCA2014-04-25 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁĘCZYCA ulica LUBIEŃ nr domu 32 kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
31. Firma oddziałuT-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KSAWEROWIE2016-06-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina KSAWERÓW miejscowość KSAWERÓW2016-06-29 do dziś
3. Adresmiejscowość KSAWERÓW ulica CEGIELNIANA nr domu 6 kod pocztowy 95-054 poczta KSAWERÓW kraj POLSKA 2016-06-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2009 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4240/20092009-09-17 do dziś
231 MARCA 2001 R., REP. A NR 3164/2010, ASESOR NOTARIALNY PIOTR KRÓL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO: § 4, § 6 UST. 3, § 19 UST 5 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONO: § 6 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI. 21 LIPCA 2010 R., REP. A NR 6607/2010 ASESOR NOTARIALNY ANGELIKA PRZYBYSZEK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. ZMIENIONO § 2 UST 1 I UST 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-28 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 23.01.2013 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ŁUKASZA DRZAZGĘ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI - REP. A NR 535/2013, ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ Z DNIA 01.03.2013 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO AGNIESZKĘ MIĘTKIEWICZ, ZASTĘPUJĄCĄ W/W NOTARIUSZA - REP. A NR 1331/2013 - ZMIENIONO § 2, § 4, § 6, § 7 UST. 1, § 19 UST. 3.2013-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALYTSKYI2024-04-26 do dziś
2. ImionaMYKOLA2024-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.216 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 8.108.000 ZŁOTYCH2024-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8108000,00 ZŁ2013-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18028000,00 ZŁ2013-03-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PROKURENT SAMODZIELNIE.2013-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALYTSKYI2024-04-26 do dziś
2. ImionaMYKOLA2024-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAŹMIERCZAK2013-03-18 do dziś
2. ImionaDOMINIK MICHAŁ2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-18 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-03-18 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-18 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-03-18 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-18 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-03-18 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-18 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-18 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-03-18 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-09-12 do dziś
2data złożenia 18.06.2013 okres 2009 ROK2013-09-12 do dziś
3data złożenia 18.06.2013 okres 2010 ROK2013-09-12 do dziś
4data złożenia 18.06.2013 okres 2011 ROK2013-09-12 do dziś
5data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-09 do dziś
6data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
7data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
8data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
9data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów