KANCELARIA HMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000336773
Numer REGON: 021065836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384371/22/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA HMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2009-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica ZŁOTORYJSKA nr domu 65 nr lokalu 1 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2012-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2009, NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, REP. A NR 8804/2009.2009-09-11 do dziś
207.09.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA KALAS ZASTĘPCA NOTARIUSZA TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC KANCELARIA NOTARIALNA W LWGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, REP. A NR 5147/2012 - ZMIENIONO § 2, § 5, § 6, § 8, § 12, § 14, § 21 PKT 3, § 23 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO2012-10-26 do dziś
314.11.2012 R. ASESOR NOTARIALNY MARTA KAŁAS ZASTĘPCA NOTARIUSZA TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, REP. A NR 6711/2012 - ZMIENIONO § 2 I § 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-30 do dziś
426.11.2013 R. REP A NR 5758/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, NOTARIUSZ MAREK WYPART, ZMIANA TREŚCI § 5 UMOWY SPÓŁKI.2013-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEISING2012-10-26 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2014-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEISING2013-12-20 do dziś
2. ImionaJERZY IRENEUSZ2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI.2009-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEISING2012-10-26 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-10-26 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-10-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-26 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-10-26 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-26 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-26 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-26 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-10-26 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-10-26 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-11-30 do dziś
1182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-11-30 do dziś
1282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-11-30 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-30 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-30 do dziś
1568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-11-30 do dziś
1671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-30 do dziś
1745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-20 do dziś
1880 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2013-12-20 do dziś
1982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-12-20 do dziś
2082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-12-20 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
2285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-12-20 do dziś
2385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-20 do dziś
2445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
2564 91 Z LEASING FINANSOWY2013-12-20 do dziś
2673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-12-20 do dziś
2777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-20 do dziś
2877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
2977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-12-20 do dziś
3077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-20 do dziś
3177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2010 okres 15.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
2data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
4data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7data złożenia 03.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
8data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
10data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
12data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
13data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów