ELTERMA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000336761
Numer REGON: 080366411
Numer NIP: 9271914076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-04-19
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4020/21/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELTERMA SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość ŚWIEBODZIN2009-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZIN ulica POZNAŃSKA nr domu 58 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.07.2009 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 15600/2009; 24.08.2009 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 19486/2009 DODANO: W § 1 UST. 6, W § 5 UST. 4; ZMIENIONO: § 6 UST. 22009-09-09 do dziś
202.09.2010 R. -NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NUMER 18333/2010 -ZMIANA § 32010-09-13 do dziś
308.03.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR AUGUSTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM A NUMER 1250/2020 ZMIENIONO: §12021-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-09-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-09-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002009-09-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-09-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-09-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002009-09-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-09-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-09-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIZD2019-07-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZYSZCZYPKOWSKI2019-07-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-15 do dziś
21. NazwiskoGWIZD2019-07-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-15 do dziś
31. NazwiskoPRZYSZCZYPKOWSKA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-09 do dziś
266 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-09 do dziś
366 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-09-09 do dziś
470 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-09-09 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-09-09 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-09-13 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2010 okres 09.09.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
8data złożenia 24.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
9data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
10data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.09.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.09.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów