„ENECOLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000336555
Numer REGON: 141957622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/299960/21/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENECOLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2009 NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻURAWIA 6/12 LOK.427 REP. A NR 6323/20092009-09-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2014 R., REP. A NR 734/2014, MAŁGORZATA ROSMAN ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA MARTYNY CHMIELEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOKOŁOWSKA 9 LOK. U 36 - ZMIENIONO: § 4, UST. 2 W § 7, UST. 2 W § 9, UST. 1 W § 10, UST. 2 W § 10, UST. 5 W § 10, UST. 1 W § 11.2014-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIERZYŃSKI2009-09-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2009-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.150 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ2014-10-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.850 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2009-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIERZYŃSKI2014-10-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ2014-10-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2014-10-27 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-10-27 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-10-27 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-10-27 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-27 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-10-27 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-10-27 do dziś
893 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-10-27 do dziś
946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2011 okres 11.09.2009 DO 31.12.20102011-07-29 do dziś
2data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-06-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 04.07.20132014-10-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 05.07.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.09.2009 DO 31.12.20102011-07-29 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 04.07.20132014-10-27 do dziś
5OD 05.07.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.09.2009 DO 31.12.20102011-07-29 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 04.07.20132014-10-27 do dziś
5OD 05.07.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.07.2013 UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.REJTANA 4 LOK.1, REP. A NR 1969/20132013-09-09 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHYLENIE LIKWIDACJI; 22.05.2014 UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI I DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI 22.05.2014, MAŁGORZATA ROSMAN ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA MARTYNY CHMIELEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOKOŁOWSKA 9 LOK. U36, REP. A NR 734/20142014-10-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2013-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.07.2013 UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.REJTANA 4 LOK.1, REP. A NR 1969/20132013-09-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów