ARTNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000336547
Numer REGON: 121008077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[RDF/365233/21/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PILOTÓW nr domu 2B nr lokalu 25 kod pocztowy 31-462 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2009 R., NOTARIUSZ MARTA WARBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A 2884/2009 -UMOWA SPÓŁKI;2009-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZ2009-09-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2009-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZEL2009-09-09 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2009-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport190000,00 ZŁ2009-09-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DLA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ BRUTTO 5000 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ ADMINISTRACYJNĄ, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI TJ: SPRAWY ZWIĄZANE Z KONTAMI BANKOWYMI (W SZCZEGÓLNOŚCI: PODPISYWANIE UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, ZMIAN W KONTACH BANKOWYCH, DECYZJE W PRZEDMIOCIE PRZELEWÓW BANKOWYCH), W ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYMAGAJĄ OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU. 3. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NIEZASTRZEŻONYM W UST. 1 I 2 TJ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PROKURA JEST ŁĄCZNA.2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZ2009-09-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZEL2009-09-09 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRUSZEL2009-09-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2009-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-09-09 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-09 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-09 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-09-09 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-09-09 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-09-09 do dziś
758 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-09-09 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-09-09 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-09-09 do dziś
1058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-09-09 do dziś
1158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-09-09 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-09-09 do dziś
1358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-09-09 do dziś
1459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-09 do dziś
1559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-09-09 do dziś
1659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-09 do dziś
1759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-09-09 do dziś
1860 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2009-09-09 do dziś
1960 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-09-09 do dziś
2061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-09-09 do dziś
2161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-09-09 do dziś
2261 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-09-09 do dziś
2326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-09-09 do dziś
2461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-09-09 do dziś
2562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-09 do dziś
2662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-09-09 do dziś
2762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-09-09 do dziś
2862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-09-09 do dziś
2963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-09 do dziś
3063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-09 do dziś
3163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-09-09 do dziś
3263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-09 do dziś
3368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-09 do dziś
3426 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-09-09 do dziś
3568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-09 do dziś
3668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-09 do dziś
3770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-09-09 do dziś
3870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-09 do dziś
3973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-09 do dziś
4073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-09-09 do dziś
4173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-09-09 do dziś
4273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-09-09 do dziś
4373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-09-09 do dziś
4473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-09 do dziś
4542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-09-09 do dziś
4674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-09-09 do dziś
4774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-09-09 do dziś
4874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-09-09 do dziś
4974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-09 do dziś
5077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-09-09 do dziś
5177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-09-09 do dziś
5278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-09-09 do dziś
5379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-09-09 do dziś
5479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-09-09 do dziś
5579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-09-09 do dziś
5646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-09 do dziś
5779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-09-09 do dziś
5879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-09-09 do dziś
5979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-09 do dziś
6082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-09-09 do dziś
6182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-09-09 do dziś
6282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-09 do dziś
6382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-09 do dziś
6485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-09-09 do dziś
6585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-09-09 do dziś
6685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-09-09 do dziś
6746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-09-09 do dziś
6885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-09 do dziś
6985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-09 do dziś
7090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-09-09 do dziś
7190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-09-09 do dziś
7290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-09-09 do dziś
7390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-09-09 do dziś
7493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-09-09 do dziś
7593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-09-09 do dziś
7693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-09 do dziś
7795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-09-09 do dziś
7846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-09-09 do dziś
7995 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-09-09 do dziś
8046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
3data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-21 do dziś
4data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-02 do dziś
5data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-02 do dziś
6data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-02 do dziś
7data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
8data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
10data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
11data złożenia 28.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów