INSTYTUT ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000336201
Numer REGON: 280378721
Numer NIP: 7393736232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/402425/22/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina SORKWITY miejscowość KOZAREK MAŁY2010-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZAREK MAŁY nr domu 3 kod pocztowy 11-731 poczta SORKWITY kraj POLSKA 2010-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2009 R. NOTARIUSZ BEATA ROSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 779/20092009-09-10 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.05.2010 R., NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6502/2010 ZMIENIONO § 3, § 7, § 11, § 13, § 21 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-01 do dziś
304.08.2015R. - NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 10416/2015 - ZMIENIONO §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2015-11-05 do dziś
423.03.2016R. - NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3512/2016 - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI2016-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2010-07-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2010-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2012-09-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKA2016-05-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HALINA2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ2016-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2010-07-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2010-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2010-07-01 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-07-01 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-07-01 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-01 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-07-01 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-07-01 do dziś
701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-07-01 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-05 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2010 okres 24.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
2data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 2011 R.2012-07-02 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
9data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
10data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
12data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
13data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
32011 R.2012-07-02 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
32011 R.2012-07-02 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów